Share this:

Links to Other Language Pages

Ethiopia
China
Philippines
Germany
Israel
India
Japan
Kenya
Korea
Russia
Serbia
Sweden
Thailand
Ukraine
Nigeria
South Africa
Rwanda
USA

 

Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon tungkol sa talata sa Bibliya na nagsasabing “Huwag mo kaming ihatid sa tukso

 

Mahal na mambabasa, ang ilang mga Kristiyano ay nalilito sa talata sa Bibliya na nagsasabing “Huwag mo kaming ihatid sa tukso” (tingnan sa Lucas 11: 4). Sa artikulong ito ay sasabihin ko sa iyo kung ano ang sinabi sa akin ng Panginoon tungkol sa talatang iyon sa Bibliya.

Upang maunawaan ang “Huwag mo kaming ihatid sa tukso“, dapat mong maunawaan ang mga sumusunod na katotohanan.

Bilang 1.

Dapat kunin ni Satanas ang pahintulot ng Diyos bago niya tuksuhin ang sinumang Kristiyano. Sa kadahilanang ito ang Demonyo ay dapat pumunta sa ating Ama sa Langit upang humingi

ng pahintulot na ito. Binigyan ako ng Panginoon ng Lucas 22: 31-32 upang patunayan ang katotohanang ito.

Bilang 2.

Si Satanas araw-araw na napupunta sa harap ng Diyos. Binigyan ako ng Panginoon ng Job 1: 6, at Job 2: 1, upang patunayan ang katotohanang ito.

Bilang 3.

Ang dahilan kung bakit ipinakita ni Satanas ang kanyang sarili araw-araw sa harap ng Diyos ay upang akusahan ang mga Kristiyano. Inakusahan ni satanas si Christian sa harap ng Diyos araw-araw. Dahil sa mga akusasyong ito, pinahihintulutan ng Diyos ang Diablo na subukan ang mga Kristiyano. Binigyan ako ng Diyos ng Job 1: 9-10, at Apocalipsis 12:10 upang patunayan ang katotohanang ito.

Bilang 4.

Gumagamit si satanas ng mga talata sa Bibliya upang akusahan ang mga Kristiyano.

Kung ang isang Kristiyano ay kumilos laban sa nakasulat na salita ng Diyos sa Bibliya, gagamitin ni Satanas ang talatang Bibliya na iyon upang akusahan ang Kristiyanong iyon. Dahil palaging iginagalang ng Diyos ang kanyang nakasulat na salita sa Bibliya, bibigyan ng Diyos ang Diyablo ng pahintulot na tuksuhin ang Kristiyanong iyon.

Bilang 5.

Maaaring bigyan ng Diyos ng pahintulot si Satanas na tuksuhin ang sinumang Kristiyano. Suriin ang Job 1:12 upang patunayan ang katotohanang ito.

Bilang 6.

Maaaring dalhin ng Diyos ang sinumang Kristiyano sa mga sitwasyon ng tukso. Kinuha ng Diyos si Hesus Kristo upang ang Diyablo para sa tukso. Binigyan ako ng Diyos ng Mathew 4: 1 upang patunayan ang katotohanang ito.

Bilang 7.

Sinabi sa akin ng Panginoon na kung palagi siyang hinihiling ng mga Kristiyano na huwag hayaang mahulog sila sa tukso, kung gayon hindi bibigyan ng Diyos ng pahintulot si Satanas na tuksuhin ka. Ang bawat Kristiyano ay dapat palaging sabihin ang Panalangin ng Panginoon at tanungin ang aming Ama sa Langit tulad ng sumusunod:

 

At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,

sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakautang sa amin.

At huwag mo kaming dalhin sa tukso.’ ” Lucas 11:4

Kapag siya ay pa rin sa lupa, ang aming Panginoong Hesukristo araw-araw na nanalangin Panalangin ng Panginoon. Tinanong ni Jesus ang Diyos araw-araw na hindi na humantong sa kanya upang ang diyablo muli upang matukso. laging narinig ng Diyos ang panalangin ni Hesus. Hindi na muling pinangunahan ng Diyos si Hesu-Kristo upang tuksuhin ni Satanas.

 
Links to Other Language Blog Posts

Ethiopia
China
Philippines
Germany
Israel
India
Japan
Kenya
Korea
Russia
Serbia
Sweden
Thailand
Ukraine
Nigeria
South Africa
Rwanda
USA
Share this: