Ang isang pusong hindi nagpapasalamat sa Diyos ay nagsasara ng langit

posted in: Filipino Blog | 0
Share this:
Ang isang pusong hindi nagpapasalamat sa Diyos ay nagsasara ng langit
Ang isang pusong hindi nagpapasalamat sa Diyos ay nagsasara ng langit.

 

 

Isinulat ni  Makko Musagara

 

Minamahal na mambabasa, maaaring hindi ka maniwala sa sasabihin ko sa iyo, ngunit ito ang totoong katotohanan. Maraming tao ang nagsara ng langit nang mag-isa dahil hindi nila pinasalamatan ang Ama sa Langit. Sa artikulong ito ipinapakita ko sa iyo kung bakit ang isang puso na hindi nagpapasalamat sa Diyos ay nagsara sa Langit,

Ano ang saradong langit?

Kapag ang langit ay sarado, nangangahulugan ito na kapag ang isang tao sa Lupa ay nagkaproblema, at ang taong iyon ay tumatawag sa Diyos para sa tulong, ang mga anghel ng Diyos ay maaaring hindi lumabas mula sa langit upang tulungan ang taong iyon.

Isang taong hindi nagpapasalamat sa Diyos.

Ang mga anghel ng Diyos sa langit ay maaaring hindi kailanman lumabas upang tulungan ka sa mga oras ng kagipitan kung hindi mo laging pinasalamatan ang Diyos para sa mga sumusunod na bagay na babanggitin ko.

Nagpapasalamat sa Diyos sa buhay na nasa iyo.

Kung bibisita ka sa isang ospital na malapit sa iyo, at makita mo kung paano namatay ang mga tao, malalaman mo na pinagpala ka ng Diyos ng buhay. Kung hindi mo pinasalamatan ang Ama sa Langit sa buhay na ibinigay niya sa iyo, maaaring ang mga anghel ng Diyos ay hindi kailanman dumating upang tulungan ka sa iyong mga oras ng kaguluhan.

Ang pang-araw-araw na pagkain na ibinibigay sa iyo ng Diyos.

Kung hindi mo pinasalamatan ang Diyos para sa pagkaing ibinibigay niya sa iyo, kung gayon ang mga anghel ng Diyos ay maaaring hindi ka kailanman tulungan sa mga oras ng kaguluhan.

Ang bahay kung saan ka natutulog.

Kung ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng isang bahay na matitirhan, ngunit hindi mo siya kailanman pinasalamatan para doon, maaaring hindi ka tulungan ng mga anghel ng Diyos sa mga oras ng kaguluhan.

Ang iyong personal na seguridad.

Kung laging pinapanatili ng Diyos ang iyong buhay mula sa panganib, ngunit hindi mo siya kailanman pinasalamatan, kung gayon ang mga anghel ng Diyos ay maaaring hindi ka tulungan sa mga oras ng paghihirap.

Ang iyong Magandang kalusugan.

Kung ikaw ay malusog, at hindi mo pinasalamatan ang Diyos para sa mabuting kalusugan na ibinigay niya sa iyo, kung gayon ang mga anghel ng Diyos ay maaaring hindi ka tulungan kapag nagkaproblema ka.

Kapag mayroon kang mga anak.

Kung hindi mo pinasalamatan ang Diyos para sa mga anak na ibinigay niya sa iyo, ngunit patuloy kang nagrereklamo sa Diyos tungkol sa iba pang mga bagay na hindi niya ibinigay sa iyo, kung gayon ang mga anghel ng Diyos ay maaaring hindi kailanman dumating upang tulungan ka sa mga oras ng kahirapan.

Kapag may trabaho ka.

Kung mayroon kang trabaho, ngunit hindi mo kailanman pinasasalamatan ang Diyos na may isang ikapu at mga handog ng simbahan na nabawas mula sa iyong suweldo, kung gayon ang mga anghel ng Diyos ay maaaring hindi ka kailanman tulungan kapag nagkakaroon ka ng mga problema.

Gawin ito at magbubukas ang Langit para sa iyo.

Kapag nagsimula kang magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa niya para sa iyo, pagkatapos ay palaging darating ang mga anghel ng Diyos upang tulungan ka sa mga oras ng iyong kaguluhan. Pakinggan kung ano ang sinabi ng nakasulat na salita ng Diyos:

 

Ihandog mo sa Dios ang haing pasasalamat:
At tuparin mo ang iyong mga panata sa Kataastaasan:
15 At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan;
Ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin ako.”

Mga Awit 50:14-15

 

 

 

 

 

Huwag mo kaming akayin sa tukso

 

Share this: