10 sumpa para sa isang lalaking nag-iiwan ng kanyang asawa

posted in: Filipino Blog | 0
Share this:

10 sumpa para sa isang lalaking nag-iiwan ng kanyang asawa

 

 

Makko Musagara

 

10 sumpa para sa isang lalaking nag-iiwan ng kanyang asawa.

Minamahal na mambabasa, kung ang isang lalaki ay nag-iwan ng kanyang asawa upang makahanap ng kaligayahan sa ibang lugar, kung gayon siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Sa artikulong ito ipakita ko sa iyo ang 10 sumpa para sa isang lalaking inabandona ang kanyang asawa.

Ang taong iyon ay nagkasala laban sa Diyos.

Ang isang lalaking pinabayaan ang kanyang asawa ay nagkakasala laban sa Diyos.

 

At di baga siya’y gumawa ng isa, bagaman siya’y may labis na Espiritu?

At bakit isa? Kaniyang hinanap ang lahing maka Dios.

Kaya’t ingatan ninyo ang inyong kalooban,

at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kaniyang kabataan.”

Malakias 2:15

Isasara ng langit ang mga pintuan nito.

Ang lahat ng mga langit ay magagalitin kapag ang isang lalaki ay nag-iwan ng kanyang asawa. Si Jesucristo, ang Banal na Espiritu, at ang mga anghel ng Diyos ay isasara ang kanilang mga pintuan sa lalaking iyon.

“Itinatanong ninyo kung bakit.

Saksi si Yahweh na kayo’y sumira sa pangako ninyo sa inyong

asawang pinakasalan ninyo nang kayo’y kabataan pa.

Sumira kayo sa pangako ninyo sa kanya,

bagama’t nangako kayong magiging tapat sa kanya.

Malakias 2:14

 

Ang lalaking iyon ay hindi magkakaroon ng totoong kasaganaan.

Ang isang lalaking nag-iwan ng kanyang asawa ay hindi kailanman mapapala. Kung siya ay umunlad, kung gayon ang kaunlaran na iyon ay magiging mali o mababaw.

Ang luha ng inabandunang asawa ay makakarating sa Diyos.

Ang luha ng isang inabandunang asawa ay palaging darating sa harap ng ating Ama sa Langit. Ang taong iyon ay hindi magkakaroon ng kapayapaan basta ang luhang ito ay nasa langit.

Ang lalaking iyon ay hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan.

Kung ang isang lalaki ay nag-iwan ng kanyang asawa, kung gayon ang lalaking iyon ay hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan ng isip.

Ang lalaking iyon ay hindi kailanman magiging masaya.

Ang isang lalaking nag-abandona sa kanyang asawa ay hindi makakahanap ng kaligayahang hinahanap niya.

Ang lalaking iyon ay magdudulot ng mga hinaing sa maraming tao.

Ang isang lalaking nag-abandona sa kanyang asawa ay nagdudulot ng maraming hinaing sa kanyang mga biyenan at maraming iba pang mga tao. Ang lahat ng mga hinaing na ito ay magiging sumpa sa buhay ng taong iyon.

Pagpapahirapin ng mga demonyo ang lalaking iyon.

Kapag pinabayaan ng isang lalaki ang kanyang asawa, binubuksan niya ang isang pintuan para pahirapan siya ni Satanas at mga demonyo.

Maaaring hindi kailanman tanggapin ng Diyos ang mga handog ng taong iyon.

Kung ikaw ay isang Kristiyano, at lumayo ka mula sa iyong asawa, maaaring hindi kailanman tanggapin ng Diyos ang iyong mga handog sa kanya.

Puksain nawa ni Yahweh sa bansang Israel ang sinumang

gumagawa nito at huwag na silang pahintulutan pang

makibahagi sa paghahandog kay Yahweh na Makapangyarihan sa lahat.

Malakias 2:12

 

Ang lalaking iyon ay naglalakad patungo sa Impiyerno.

Kung ang isang lalaki ay inabandona ang kanyang asawa, kung gayon siya ay dahan-dahang naglalakad patungo sa Impiyerno.

Maaaring ibalik ng Diyos ang lalaking iyon.

May pag-asa para sa isang lalaking inabandona ang kanyang asawa kung magagawa niya ang tatlong bagay na ito:

  1. Kung ang taong iyon ay tunay na nagsisisi sa Diyos na ating Ama, kay Jesu-Kristo, at sa Banal na Espiritu.
  2. Kung pinalayas ng lalaking iyon ang bago niyang babae.
  3. Kung babalikan niya ang inabandunang asawa at humingi ng tawad dito.
  4. Kung ang lalaking iyon ay bumili ng kanyang inabandunang asawa ng isang magandang regalo, halimbawa, isang bagong kotse.

 

 

 

Huwag mo kaming akayin sa tukso

 

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *