Share this:

Links to Other Language Pages

Ethiopia
China
Philippines
Germany
Israel
India
Japan
Kenya
Korea
Russia
Serbia
Sweden
Thailand
Ukraine
Nigeria
South Africa
Rwanda
USA

 

นี่คอื สงิ่ ทพี่ ระเจา้ บอกฉนั เกยี่ วกบั ขอ้ พระคมั ภรี ท์ กี่ ล่าววา่ “อย่านาเราไปสู่การทดลอง

โดย Makko Musagara 

เรยีนผอู้่าน,ครสิเตยีนบางคนกาลงัสบัสนโดยขอ้พระคมัภรีท์บี่อกว่า“อย่านาเราไปไม่ไดใ้นการทดลอง”(ดูลูกา11:4)ในบทความนี้ ผมจะบอกคณุ ถงึ สงิ่ ทพี่ ระเจา้ บอกผมเกย่ี วกบั ขอ้ พระคมั ภรี ข์ อ้ น้ัน

เพอื่ใหเ้ขา้ใจ”อย่านาเราไปส่กูารทดลอง“คณุ ตอ้งเขา้ใจขอ้เท็จจรงิต่อไปนี้

ค ว า ม จ ร งิ ข อ้ ท ี ่ 1

ซาตานตอ้งไดร้บัอนุญาตจากพระเจา้กอ่นจะล่อลวงครสิเตยีนทุกคน ดว้ยเหตนุีม้ารจงึตอ้งไปหาพระบดิาในสวรรคข์องเราเพอื่ขออนุญาตพระเจา้ประทานลกูา 22:31-32 ใหฉ้ ันเพอื่ พสิ จู นข์ อ้ เท็จจรงิ นี้

ค ว า ม จ ร งิ ข อ้ ท ี ่ 2
ซาตานเขา้ เฝ้ าพระเจา้ ทุกวนั พระเจา้ ประทานโยบ 1:6 และโยบ 2:1

ใหฉ้ ันเพอื่ พสิ จู นข์ อ้ เท็จจรงิ นี้

ค ว า ม จ ร งิ ข อ้ ท ี ่ 3

เหตผุ ลทซี่ าตานแสดงตวั ทุกวนั ต่อพระพกั ตรพ์ ระเจา้ ก็เพอื่ กล่าวหาครสิ เตยี น ซาตานกล่าวหาครสิเตยีนต่อหนา้พระเจา้ทุกวนั
เพราะขอ้ กล่าวหาเหล่านีพ้ ระเจา้ อนุญาตใหซ้ าตานไปทดสอบครสิ เตยี น พระเจา้ ใหฉ้ ันโยบ 1:9-10 และววิ รณ์ 12:10 เพอื่ พสิ จู นข์ อ้ เท็จจรงิ นี้

ค ว า ม จ ร งิ ข อ้ ท ี ่ 4
ซาตานใชข้ อ้ พระคมั ภรี เ์พอื่ กล่าวหาครสิ เตยี น

หากครสิเตยีนขดัต่อพระวจนะของพระเจา้ในพระคมัภรี์ ซาตานจะใชข้ อ้ พระคมั ภรี น์ ้ันเพอื่ กล่าวหาครสิ เตยี นคนน้ัน เ น ื ่ อ ง จ า ก พ ร ะ เ จ า้ ใ ห เ ้ ก ยี ร ต คิ า ท เี ่ ข ยี น ไ ว ใ้ น พ ร ะ ค มั ภ รี เ ์ ส ม อ พระเจา้ จะอนุญาตใหพ้ ญามารล่อลวงครสิ เตยี นคนน้ัน

ค ว า ม จ ร งิ ข อ้ ท ี ่ 5

พระเจา้สามารถอนุญาตใหซ้าตานล่อลวงครสิเตยีนคนใดก็ได้ตรวจสอบหนังสอืโยบ1:12 เพอื่ พสิ จู นข์ อ้ เท็จจรงิ นี้

ค ว า ม จ ร งิ ข อ้ ท ี ่ 6

พระเจา้สามารถนาครสิเตยีนคนใดก็ไดเ้ขา้ส่สูถานการณข์องการล่อลวง พระเจา้นาพระเยซคูรสิตไ์ปหามารเพอื่การทดลองพระเจา้ใหแ้มทธวิ4:1 กบั ฉันเพอื่ พสิ จู นข์ อ้ เท็จจรงิ นี้

ค ว า ม จ ร งิ ข อ้ ท ี ่ 7

เดอะลอรด์บอกผมว่าถา้ครสิเตยีนมกัจะถามเขาจะไม่ปล่อยใหพ้วกเขาตกอยู่ในการทดลองแ

ลว้ พระเจา้ จะไม่ใหซ้ าตานสทิ ธใิ์ นการล่อใจคณุ

ครสิเตยีนทุกคนตอ้งกล่าวคาอธษิฐานของพระเจา้เสมอและทูลขอพระบดิาบนสวรรคข์องเรา

้ ดงั นี:

 

ขอพระองคย์ กโทษบาปทง้ั ปวงใหแ้ ก่พวกเรา

ดว้ ยว่าพวกเรายกโทษใหก้ บั ทุกคนทกี่ ระทาบาปต่อเรา

และขอพระองคน์ าเราไปใหพ้ น้ จากสงิ่ ยว่ั ยุ’” ลูกา 11:4 

เมอื่ พระองคย์ งั อยู่บนโลก พระเยซคู รสิ ตท์ รงอธษิ ฐานคาอธษิ ฐานของพระเจา้ ทุกวนั พระเยซขู อใหพ้ ระเจา้ ทุกวนั อย่านาเขาไปหามารอกี เพอื่ ถกู ทดลอง พระเจา้ไดย้นิคาอธษิฐานของพระเยซเูสมอ
พระเจา้ ไม่เคยนาพระเยซคู รสิ ตอ์ กี ครง้ั เพอื่ จะล่อลวงโดยซาตาน

 
Links to Other Language Blog Posts

Ethiopia
China
Philippines
Germany
Israel
India
Japan
Kenya
Korea
Russia
Serbia
Sweden
Thailand
Ukraine
Nigeria
South Africa
Rwanda
USA
Share this: