Share this:

Links to Other Language Pages

Ethiopia
China
Philippines
Germany
Israel
India
Japan
Kenya
Korea
Russia
Serbia
Sweden
Thailand
Ukraine
Nigeria
South Africa
Rwanda
USA

 

אותנו לתוך פיתוי” מה אלוהים אמר לי על התנ”ך הפסוק אל להוביל

Makko Musagara

קורא יקר ,כמה נוצרים מבולבלים מהמילה הכתובה של אלוהים שאומרת “אל תוביל אותנו לפיתוי( “ראה

“לוקס 4:11.)במאמר זה אני הולך לספר לך מה אמר לי האל על “אל תוביל אותנו לפיתוי

.על מנת להבין “אל תוביל אותנו לפיתוי ,”עליך להבין את העובדות הבאות

.עובדה מספר 1

השטן חייב לקבל את רשות אלוהים לפני שהוא מפתה כל נוצרי .מסיבה זו על השטן ללכת לאבינו

.שבשמיים כדי לבקש את רשותו זו .האל נתן לי את לוקס 31-32:22 כדי להוכיח עובדה זו

.עובדה מספר 2 

.השטן יוצא מדי יום לפני אלוהים .ה ‘נתן לי את איוב 1 :6 ,ואת איוב 2 :1 כדי להוכיח עובדה זו

.ובדה מספר 3

הסיבה שהשטן הולך מדי יום לפני אלוהים היא להאשים את הנוצרים .השטן טוען להאשמות אלה כדי

שאלוהים ייתן לו רשות לפתות נוצרים .אלוהים נתן לי את איוב 1 :9-10 ,והתגלות 12:10 כדי להוכיח עובדה

.זו

.עובדה מספר 4

.השטן משתמש בפסוקים בתנ”ך כדי להאשים נוצרים

אם נוצרי יפעל נגד המילה הכתובה של אלוהים בתנ”ך ,השטן ישתמש בפסוק מקראי זה כדי להאשים את

הנוצרי הזה בפני אלוהים .מכיוון שאלוהים תמיד מכבד את דברו הכתובה ,הוא ייתן לשטן רשות לפתות את

.הנוצרי הזה

.עובדה מספר 5

.אבינו שבשמיים יכול לתת לשטן רשות לפתות כל נוצרי .בדוק את איוב 1:12 כדי להוכיח עובדה זו

.עובדה מספר 6 

אבינו שבשמיים יכול להוביל נוצרי למצבי פיתוי .אבינו שבשמיים הוביל את בנו ישוע המשיח אל השטן כדי

.להתפתות .האל נתן לי את מתיו 4 :1 כדי להוכיח עובדה זו

.עובדה מספר 7

אלוהים אמר לי שאם הנוצרים תמיד יבקשו ממנו לא להוביל אותם לפיתוי ,אז הוא תמיד יעצור את השטן

מלפתות את הנוצרים .כל נוצרי תמיד חייב לומר את תפילת אבינו שבשמים ולבקש אבינו שבשמים

:כדלקמן

 

ד ְמַחל־נָאַעל־ַחטּׂאֵתנָוִּכימְׂחִּליָםַגם־ֲאַנְחנוְלכׂלַהַחיבלנוְוַאל־ְתִּביֵאנוִּליֵדיִּנסיוֹן(ִּכי

ִּאם־ַהִּציֵלנוִּמן־הרע)ָ׃

לוקס 11 :4

אדוננו ישו יומי התפלל תפילת אבינו שבשמים .ישוע ביקש מדי יום מאבא שבשמיים לא להוביל אותו שוב

לשטן כדי להתפתות .אבינו שבשמיים תמיד שמע את תפילת ישוע .אלוהים מעולם לא הוביל את ישוע

.המשיח שוב לשטן כדי להתפתות

 
Links to Other Language Blog Posts

Ethiopia
China
Philippines
Germany
Israel
India
Japan
Kenya
Korea
Russia
Serbia
Sweden
Thailand
Ukraine
Nigeria
South Africa
Rwanda
USA

 

Share this: